• Moto:

  Nadřízený se ptá pracovníka: "Co myslíte, že je základní problém v naší firmě: nevědomost nebo nezájem?" Pracovník: "Nevím, a ani mě to nezajímá."

 • Oznámení

  Dne 31. října 2016 ukončil provozovatel webhostingu Webzdarma.cz provoz redakčního systému Blog.webzdarma.cz bez možnosti automatické konverze dosavadního obsahu na nový redakční systém WordPress. V důsledku toho běží stránky webu kslp.blgz.cz (www.kslp.blgz.cz) resp. kslp.info (www.kslp.info) od 1. listopadu 2016 na novém redakčním systému, který však neposkytuje ekvivalent původní šablony. Současný stav stránek je pracovní verzí (část obsahu zatím chybí), která bude postupně co do obsahu doplněna a dle možností redakčního systému WordPress přizpůsobena původnímu vzhledu. Tímto se omlouvám za současný vzhled webu (bohužel připomínající pohřební ústav).

  Webmaster, 3. listopadu 2016

  * * *

  Statická (neměnná, needitovatelná) kopie původního webu (pořízená k datu 15. srpna 2016) je uložena zde:
  http://kslp.blgz.cz/old_web/www.kslp.info/index.html

  Webmaster, 4. listopadu 2016

  * * *

   


 • Pour Féliciter 2016!-2016

   

  Optimista zůstává vzhůru do půlnoci, aby viděl příchod nového roku. Pesimista zůstává vzhůru proto, aby se ujistil, že starý rok opravdu odešel.

  Optimista zůstává vzhůru do půlnoci, aby viděl příchod nového roku. Pesimista zůstává vzhůru proto, aby se ujistil, že starý rok opravdu odešel.

  * * *

  Nechť všechny vaše problémy v novém roce trvají stejně dlouho jako vaše novoroční předsevzetí.

  * * *

  Alkohol je náš největší nepřítel, ale na Silvestra se človek musí smířit i se svým největším nepřítelem. Alkohol je metla lidstva, ale zametat se musí.

  * * *

  Možná vás překvapí, že zkratka PF je čistě český fenomén, který nikde jinde (snad kromě Slovenska) nenajdete. Zkratka je odvozena z francouzského Pour féliciter – „pro štěstí“. Zkratka PF je vynálezem hraběte Chotka z Chotkova a Vojnína.
  Místo aby podle zavedených zvyklostí přijímal k novému roku zdvořilostní návštěvy, začal rozesílat na počátku 19. století blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je hezký obrázek. Zdání světovosti vytvořil hrabě doplněním textu přáním ve francouzštině, jazyku diplomatů, šlechty, vzdělanců a vůbec všech lepších lidí.

  Zdroj: http://www.originalni-pf.cz/index.htm

   

 • Dokumenty ze shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., konaného dne 5. prosince 2015-206

   

  Dopis členům KSLP ze dne 16.12.2015
  Dokument PDF

  Zápis ze shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., konaného dne 5.12.2015 v zasedací místnosti SČMVD v Praze
  Dokument PDF

  Usnesení shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s. ze dne 5.12.2015
  Dokument PDF

  Zpráva kontrolní komise ke zprávě o hospodaření KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.
  Dokument PDF

  Stanovy KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., schválené 5.12.2015
  Dokument PDF

   

 • Pozvánka na shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.-14

   

  V sobotu 5. prosince 2015 od 10.00 hodin se v budově Svazu českých a moravských výrobních družstev (4. patro, zasedací místnost B) na adrese Václavské náměstí 21, Praha 1, koná shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.

  Bližší informace naleznete v pozvánce (ve formátu PDF) – zde
  Návrh nových stanov KSLP (ve formátu PDF) – zde
  Rozšířený obsah připravované publikace (ve formátu PDF) – zde

   

 • Novinky: Změna názvu a aktualizace stanov KSLP 2014, přírůstky v knihovně KSLP, nová adresa webu KSLP-2014

   

  Bližší informace ke změně názvu a aktualizované znění stanov KSLP (v souvislosti s novým občanským zákoníkem) naleznete tady.

  Příruční knihovna KSLP byla doplněna o 4 nové tituly, v seznamu (zde) jsou přírůstky vyznačeny červeným písmem na žlutém podkladu.

  Web KSLP je od 2. ledna 2015 dostupný též na nové webové adrese http://www.kslp.info (nebo zkráceně http://kslp.info). Původní adresa webu http://www.kslp.blgz.cz (nebo zkráceně http://kslp.blgz.cz) zůstává nadále v platnosti.

   

 • Dokumenty ze shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s., konaného dne 30. listopadu 2013

  • Zápis a usnesení ze shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s., konaného dne 30. listopadu 2013 v zasedací místnosti SČMVD v Praze
   Dokument PDF

  • 1) 25 let KSLP – Projev na výročním shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s., Praha, 30.11.2013 (Ing. Jan Procházka, CSc.)
   2) Projekt Evropských center pro zaměstnaneckou participaci (Ing. Pavel Navrátil)
   3) Informace o spolupráci s AZ (Josef Smrčka)
   Dokument PDF

   

 • Shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s., 30. listopadu 2013

  V sobotu 30. listopadu 2013 od 10:00 do 12:30 hodin proběhlo v domě Svazu českých a moravských výrobních družstev (Václavské náměstí 21, Praha 1, 5. patro, sál F) shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s. (dále jen „KSLP“) za účasti 14 členů a delegátů (viz pozvánka).
  Jednání proběhlo v souladu s navrženým programem:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti za uplynulé období a náměty pro další činnost
  3. Zpráva o hospodaření
  4. Zpráva kontrolní komise ke zprávě o hospodaření
  5. Informace o novém občanském zákoníku (NOZ) a úpravě stanov
  6. Diskuse
  7. Volby členů představenstva a kontrolní komise
  8. Schválení usnesení
  9. Závěr

  K bodům 1. a 2. vystoupil řídící shromáždění Ing. Jan Procházka, CSc. (předseda představenstva). Věnoval se zejména situaci v USA, myšlence pozemkového trustu, kdy občané provozují developerskou činnost na pozemcích obce. Představil český překlad knihy Jaroslava Vaneka: Sjednocená teorie společenských systémů / Radikální křesťanská analýza (přeložili Ing. Jan Procházka, CSc. a Ing. Miroslav Stainer, CSc.), vydané nákladem KSLP v r. 2013) v knižní podobě a na CD. Ing. Pavel Navrátil seznámil přítomné se situací v zahraničí (pilotní projekt a národní centra zaměstnanecké participace), Josef Smrčka se zabýval myšlenkou družstevního inkubátoru a spoluprací s občanskou iniciativou Alternativa Zdola (AZ).

  Před zahájením shromáždění (1)
  Před zahájením shromáždění (1)

  K bodu 3. přednesl Ing. Vladimír Stroupek zprávu o hospodaření, ze které vyplynulo, že KSLP hospodaří dlouhodobě deficitně (výnosy z hlavní činnosti, zejména členské příspěvky, ani výnosy z vedlejší činnosti, což je zejména přeprodej členských podílů družstva DLA v likvidaci, nepokrývají výdaje KSLP a ztráta je kompenzována snižováním majetku KSLP).
  K bodu 4. vystoupil představitel kontrolní komise Pavel Dobiáš se závěrem, že hospodaření KSLP odpovídá účetním standardům a kontrolní komise k němu nemá žádné výhrady.
  K bodu 5.: Vzhledem k tomu, že NOZ ukládá změnu názvu (z „o.s.“ na „z.s.“) provést do konce roku 2015 a změnu stanov (odstranění již neplatných ustanovení) do konce roku 2016, bude se představenstvo KSLP touto problematikou v následujícím dvouletém období zabývat a předloží členstvu návrh úprav stanov k diskusi.
  K bodu 6.: Diskuse proběhla k bodům 2., 3. a 5 (viz výše).
  K bodu 7: Dosavadní člen představenstva Josef Smrčka oznámil odstoupení od kandidatury na další funkční období. Dosavadní předseda představenstva mu za jeho práci poděkoval a seznámil přítomné s návrhem, aby se novou členkou představenstva stala Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D.
  Veřejnou volbou byli následně zvoleni:na dvouleté funkční období:

  Členové představenstva:
  Ing. Jan Procházka, CSc., Dr. Bohumil Bystřický, Ing. Eva Krtková, CSc., Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D., Ing. Miroslav Stainer, CSc.

  Členové kontrolní komise:
  Pavel Dobiáš, Jaroslava Šmídová, Radislav Kasík.

  K bodu 8. bylo přijato usnesení, mj. zavazující představenstvo uspořádat v roce 2014 odbornou akci (workshop) a poskytnout dar 25 000 Kč občanské iniciativě AZ.
  K bodu 9.: Jednání shromáždění členů a delegátů KSLP ukončil Ing. Jan Procházka, CSc.

  Před zahájením shromáždění (2)
  Před zahájením shromáždění (2)

 • Spolky v občanském zákoníku číslo 89/2012 Sb.

  Dne 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který mj. ruší a nahrazuje řadu dosavadních samostatných zákonů (obchodní zákoník, zákon o vlastnictví bytů a j.). Mezi zrušenými je i zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (ve znění novel č. 300/1990 Sb. a 33/2008 Sb.).
  V současnosti (tj. do 31.12.2013) jsou občanská sdružení registrována v seznamu občanských sdružení vedeném ministerstven vnitra. Nová úprava do značné míry navazuje na terminologii z dob monarchie – spolek jako právní  forma korporace, pro odlišení od sdružení bez právní subjektivity. Na rozdíl od nynějších 22 paragrafů zákona o sdružování občanů je právní úprava spolků řešena v paragrafech 214 –  302 nového občanského zákoníku (NOZ), přitom ale některá ustanovení odkazují na jiné části NOZ, týkající se právnických osob.

  Nová úprava stanoví zásady pro fungování spolků – např. princip nediskriminace – § 212:
  „Přijetím členství v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád. Korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy.“;
  Stanoví také účelové vymezení spolků – § 217:
  „Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.“
  ˇUpravuje také zásady vnitřní organizace spolků – např. § 243:
  „Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách. Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich povaze.“
  Nová právní úprava obsahuje velké množství dispozitivních pravidel (která sice určují pravidla chování, ale nechávají prostor účastníkům právního vztahu pro vlastní pravidla; jestliže je účastníci nestanoví, použijí se pravidla obsažená v zákoně). Z toho lze dovodit, že komplexní úprava stanov nebude nezbytná, tj. pro záležitosti neupravené stanovami se aplikuje zákon.
  K 1. 1. 2014 vznikne i veřejný rejstřík spolků, který povedou rejstříkové soudy a který bude fungovat na obdobném principu jako např. dnes obchodní rejstřík. Díky tomu se bude možné seznámit nejenom s aktuálními členy statutárního orgánu, ale také se stanovami spolku, atd. 
  Od 1. 1. 2014 se „občanská sdružení“ založená podle zákona o sdružování občanů budou považovat za „spolky“ dle NOZ (§ 3045). Od té chvíle se na ně budou vztahovat i všechna relevantní ustanovení NOZ. V případě, že by stanovy v některých bodech odporovaly ustanovením NOZ, pozbudou okamžitě své závaznosti (viz § 3041).
  Do tří let od účinnosti (tj. do 1. 1. 2017) mají staronové spolky povinnost přizpůsobit své stanovy právní úpravě NOZ (viz § 3041 odst. 2). Jinými slovy bude nutné, aby spolky ze svých stanov odstranily ta ustanovení, která jsou v rozporu s ustanoveními NOZ (v tu chvíli již pozbylá platnosti). Do tří let bude také potřeba doplnit do rejstříku spolků údaje, které tam nebudou automaticky převedeny z nynějšího seznamu občanských sdružení.
  Do dvou let bude dále potřeba přizpůsobit nové právní úpravě svůj název (viz § 3042). Název spolku bude muset nově obsahovat slova: „spolek“, „zapsaný spolek“, nebo zkratku „z. s.“.
  Tolik alespoň několik základních informací pro méně zasvěcené (funkcionáři občanských sdružení, od 1.1.2014 spolků, je většinou znají).
  Plné znění NOZ ve formátu PDF je zde.
  NOZ má 3081 paragrafů, takže listování v něm je značně náročné. Výtah z NOZ, obsahující podstatná ustanovení, týkající se spolků, ve formátu PDF je zde.


 • Pozvánka na shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s.

  V sobotu 30. listopadu 2013 od 10.00 hodin se v budově Svazu českých a moravských výrobních družstev (5. patro, zasedací místnost F) na adrese Václavské náměstí 21, Praha 1, koná shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s.

  Bližší informace naleznete v pozvánce ve formátu PDF zde