Stanovy

Výtah ze STANOV KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s.

přijatých shromážděním členů a delegátů dne 25. 3. 2006. V roce 2007 přijata změna názvu na KSLP – Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, o.s.

KSLP – Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, o.s. (dále jen „KSLP“) je společenstvím osob (fyzických a právnických) – zájemců o rozvoj participace zaměstnanců na podnikání.  KSLP je otevřené dobrovolné nezávislé občanské sdružení působící na území České republiky.

Posláním KSLP je zejména:

 • popularizovat participaci zaměstnanců na podnikání a napomáhat výzkumné činnosti k řešení otázek spojených s tímto typem podnikání,
 • pomáhat řešit praktické problémy spojené se zaváděním participace zaměstnanců na podnikání do praxe.

K plnění  svého poslání vykonává KSLP zejména tyto činnosti:

 • organizuje přednášky, semináře, školení, diskuse, exkurze a jiné podobné akce umožňující popularizaci participace zaměstnanců na podnikání a výměnu zkušeností s uplatňováním participace zaměstnanců na podnikání v praxi,
 • shromažďuje poznatky z oblasti svého zájmu a vyměňuje si je s osobami a organizacemi obdobného zaměření v České republice a v zahraničí,
 • spolupracuje s občanskými sdruženími, politickými stranami a hnutími, které mají s KSLP ve svých programech styčné body.

KSLP získává prostředky pro plnění svého poslání zejména z členských příspěvků, od sponzorů a nadací, dary od občanů a příznivců a z udělených grantů.

Členem KSLP se může stát každý občan České republiky (individuální člen) starší 18 let bez rozdílu národnosti, sociálního postavení, politického přesvědčení a náboženského vyznání a právnická osoba se sídlem na území České republiky (kolektivní člen), kteří souhlasí s posláním KSLP a těmito stanovami a chtějí se podílet na jejich plnění. Členem se může stát za stejných podmínek i cizí státní příslušník žijící trvale na území České republiky.

Člen má zejména tato práva:

 • být informován o akcích KSLP a podílet se na nich
 • předkládat návrhy, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi na orgány KSLP     a být o jejich vyřízení informován
 • volit a být volen do orgánů KSLP
 • zúčastňovat se jednání a rozhodování shromáždění členů nebo jako delegát na shromáždění členů a delegátů
 • odvolat se proti rozhodnutí shromáždění členů o zrušení zápisu v knize členů ke shromáždění členů a delegátů
 • být přítomen na jednání orgánu, který o něm jedná

a tyto povinnosti:

 • dodržovat tyto stanovy
 • podílet se aktivně a iniciativně na činnosti KSLP
 • řádně platit členské příspěvky (aktuálně 50,- Kč ročně).

Aktualizace stanov KSLP v návaznosti na nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Usnesení shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s. ze dne 30. 11. 2013 uložilo v bodě 3) e. mj. „ve věci úpravy stanov podle NOZ změnit v názvu dosavadní „o.s.“ na „z.s.“.

Podle článku 23, odst. 1. stanov KSLP mj. „Do kompetence představenstva rovněž patří změna těchto stanov, dostanou-li se do rozporu se zákonem.“ Ve smyslu tohoto zmocnění byl pojem „občanské sdružení“ nahrazen pojmem „spolek“.
Aktualizované plné znění stanov KSLP s výše uvedenými změnami (ve formátu PDF) je zde:
http:/www.kslp.info/data/docs_pdf/STANOVY_KSLP_2014.pdf

Stanovy KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., schválené 5.12.2015

Dokument PDF

Stanovy KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., schválené 6.2.2018

Dokument PDF

 * * *